KP PSP w Oleśnie

ul. Solny Rynek 1
46-300 Olesno
telefon: 478616010, 478616020

Tel alarmowy: 998 lub 112

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2020/2021

Przypominam   właścicielom   i   zarządcom   budynków   o   obowiązkach   związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych. Komin  będący  bardzo  istotnym  elementem  budynku,  chociaż  zajmującym  tylko niewielką  jego  powierzchnię,  może  też  być  niezwykle  groźny.

Szczególnie  w  przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy  przekracza  wówczas  nawet  1000  stopni  Celsjusza!  A  taki  stan  jest  wielkim zagrożeniem dla mieszkańców. Państwowa  Straż  Pożarna  każdego  roku  odnotowuje  kilkanaście  tysięcy  pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych.

W  roku  2019  odnotowano  15.196  pożarów  od  urządzeń  ogrzewczych  na  paliwa  stałe,  249 pożarów od urządzeń na paliwa ciekłe i 562 pożary od urządzeń na paliwa gazowe.

Oprócz  pożarów,  nieprawidłowa  eksploatacja  przewodów  kominowych  grozi  także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem. W  sezonie  ogrzewczym  2019/2020  Państwowa  Straż  Pożarna  odnotowała  3.074  zdarzenia związane z tlenkiem węgla, w tym 1.447 osób poszkodowanych i 37 ofiar śmiertelnych.

Krajowa  Izba  Kominiarzy  popiera  kampanię  edukacyjno-informacyjną  „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA!” prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Państwową Straż Pożarną.

Kominy:  instalację  dymową,  spalinową  oraz  wentylacyjną  należy  poddawać okresowej      kontroli,  oraz  czyszczeniu  przez  uprawnionego  kominiarza.  Profesjonalna kontrola  kominiarska  to  nie  tylko  formalność,  lecz  główna  zasada    bezpieczeństwa, zapobiega   zaczadzeniom,   pożarom,   spełniając   jeden   z   podstawowych warunków ubezpieczenia domu. Pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną ZAPROŚ KOMINIARZA! Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany co   najmniej   1   raz   w   roku   zlecić   przeprowadzenie   kontroli   okresowej   kontroli   stanu technicznego  przewodów  kominowych  (dymowych,  spalinowych  i  wentylacyjnych)  osobie posiadającej  odpowiednie  uprawnienia  –  mistrza  kominiarskiego  (zgodnie  z  art.  62  ust.  1pkt 1 c, oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1186). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku  są  obowiązani  w  czasie  lub  bezpośrednio  po  przeprowadzonej  kontroli,  usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub  zdrowia  ludzi,  bezpieczeństwa  mienia  bądź środowiska,  a  w  szczególności  katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

Regularne     usuwanie     zanieczyszczeń     z     przewodów     kominowych     przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie. Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się   proces   spalania   paliwa   stałego,   ciekłego   lub   gazowego,   obowiązkowe   usuwanie zanieczyszczeń  z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:

1)  od  palenisk  zakładów  zbiorowego   żywienia  i  usług  gastronomicznych  —  co  najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2)  od  palenisk  opalanych  paliwem  stałym  niewymienionych  w  pkt  1  —  co  najmniej raz na 3 miesiące;

3)  od  palenisk  opalanych  paliwem  płynnym  i  gazowym  niewymienionych  w  pkt  1  —co najmniej raz na 6 miesięcy.

4)    z  przewodów  wentylacyjnych  co  najmniej  raz  w  roku,  jeżeli  większa  częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych (Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  7  czerwca  2010  r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

W  przypadku  pożaru  lub  zaczadzenia  brak  dokumentacji  terminowego  czyszczenia  kontroli  kominów  może  stanowić  podstawę  odmowy  wypłaty  odszkodowania  przez  firmę ubezpieczeniową.

Prezes Krajowej Izby Kominiarzy Marcin Ziombski

 

Źródło: KW PSP Opole

opublikował: st.kpt. A.Wróbel

Służba Cywilna

Nie dla czadu

Karta ratownicza w pojeździe

Darmowa gra edukacyjna

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com