KP PSP w Oleśnie

ul. Solny Rynek 1
46-300 Olesno
telefon: 478616010, 478616020

Tel alarmowy: 998 lub 112

Co roku, głównie w wyniku nie przestrzegania elementarnych zasad bezpieczeństwa wybucha szereg pożarów, które trawią uprawy rolne. Straż pożarna przypomina zasady dotyczące zabezpieczenia przeciwpożarowego podczas żniw. 

1. Podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy:

– stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych  i innych z napędem,
– stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5m,
– ustawić silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej,
– zabezpieczyć urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier,
– zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu,
– przechowywać niezbędne materiały pędne, w ilości nie przekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nie tłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych,
– wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru.

2. Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbioru palnych płodów rolnych oraz ich transporcie jest zabronione.

3. Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i innych miejsc występowania palnych płodów rolnych jest zabronione.

4. Strefa pożarowa sterty, stogu i brogu z palnymi produktami roślinnymi nie powinna przekraczać powierzchni 1000 m2 lub kubatury 5000 m3.

5. Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować, co najmniej następujące odległości:

– od budynków wykonanych z materiałów:
  • palnych – 30 m,
  • niepalnych i pokryciu co najmniej trudno zapalnym – 20 m,
– od dróg publicznych i torów kolejowych – 30 m,
– od dróg wewnętrznych i od granicy działki – 10 m,
– od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia – 30 m,
– od lasów i terenów zalesionych – 100 m,
– między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe – 30 m.

6. Wokół stert i stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości, co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu, pozbawioną materiałów palnych.

7. Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych, należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

8. Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione.

Służba Cywilna

Nie dla czadu

Karta ratownicza w pojeździe

Darmowa gra edukacyjna

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com